برای ثبت سفارش مستقیم میتوانید با شماره 09105106441
تماس بگیرید

تکثیر گیاهان آپارتمانی

تکثیر دراسنا بلالی
نگهداری گیاهان آپارتمانی

تکثیر دراسنا بلالی

این گیاه روش های تکثیر زیادی دارد که یکی از آنها و مرسوم ترین آن قلمه زدن